ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΡΑΜΑ (Κε.Δι.Βι.Μ 2) ιδρύθηκε το 2005, έλαβε την πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με Κωδικό 7172-05 και δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητες και τις δράσεις του αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και έτσι διατηρεί σταθερά ηγετική θέση στο χώρο της κατάρτισης.

Έχει έδρα στη Σιάτιστα Κοζάνης και υποκατάστημα στην Κοζάνη και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και τον συντονισμό έργων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα, σε επιχειρήσεις και σε Φορείς, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στην εκπόνηση μελετών και ερευνών και στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Κ.Ε.Κ ΟΡΑΜΑ έχει καταρτίσει πάνω από 4.500 άτομα και έχει υλοποιήσει 395.270 ανθρωποώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής προς ανέργους και εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε διάφορα θεματικά αντικείμενα. Παρέχει πλήθος πιστοποιημένων προγραμμάτων δια ζώσης και μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά 27001:2013 και τον κανονισμό GDPR της ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

www.kekorama.gr